Tất cả
có đá quý dư 16k vàng + 1k ruby bản...
Tướng: 23
Trang phục: 17
Đá quý:
Ngọc 90: Không
150,000đ
dư 4k9 vàng vận may 46 ngọc 71
Tướng: 18
Trang phục: 10
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
70,000đ
có 1 thẻ đổi tên x9 đá nâng cấp nak...
Tướng: 41
Trang phục: 27
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
150,000đ
dư 19k vàng + 7k8 ruby có rương chọ...
Tướng: 25
Trang phục: 10
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
120,000đ
dư 13k4 vàng trong nick vận may 140...
Tướng: 41
Trang phục: 40
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
200,000đ
dư 2k8 vàng với 439 ruby vận may 14...
Tướng: 20
Trang phục: 15
Đá quý: Không
Ngọc 90:
70,000đ
dư 10k vàng
Tướng: 16
Trang phục: 4
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
50,000đ
dư 2k3 vàng 515 ruby vận may 76
Tướng: 15
Trang phục: 11
Đá quý: Không
Ngọc 90: Không
50,000đ